QUAN ĐIỂM - ĐỊNH HƯỚNG VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG NHẬN THỨC XÃ HỘI VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG NHẬN THỨC XÃ HỘI VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • Trương Anh Dũng
Từ khóa: truyền thông, giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt

Truyền thông có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục
nghề nghiệp. Sức mạnh của truyền thông được coi là quyền lực thứ tư, thậm chí cao hơn bởi sức
ảnh hưởng tới nhận thức xã hội, tạo dư luận xã hội, định hướng dư luận xã hội của nó. Chính vì
vậy, việc làm chủ và khai thác hiệu quả “sức mạnh” truyền thông là giải pháp quan trọng để các
chủ thể hướng tới mục tiêu của mình. Bài viết trình bày những quan điểm, định hướng và một số
giải pháp trong công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp từ nay đến 2020 là cơ sở cho việc
xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Được phát hành
2018-12-06