NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH MỚI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH MỚI

  • Hoàng Thị Minh Phương
Từ khóa: hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, đào tạo nhân lực

Tóm tắt

Bài viết trình bày những nghiên cứu về vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong phát triển nhân lực, đồng thời làm rõ những đặc trưng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, những điều kiện xây dựng hệ thống giáo dục mở là cơ sở xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở đáp
ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh mới.

Được phát hành
2018-12-06