NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI TIẾP CẬN ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH KOSEN - MỘT MÔ HÌNH VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP MỞ Ở VIỆT NAM

TIẾP CẬN ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH KOSEN - MỘT MÔ HÌNH VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP MỞ Ở VIỆT NAM

  • Vũ Xuân Hùng
Từ khóa: giáo dục mở, giáo dục nghề nghiệp mở, mô hình KOSEN

Tóm tắt

Kosen là hệ thống các trường đào tạo kỹ thuật tại Nhật Bản được thành lập năm 1961 nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực lớn từ ngành công nghiệp khi nền công nghiệp Nhật Bản đang ở mức phát triển vượt trội. Dưới tiếp cận của triết lý giáo dục mở, mô hình Kosen được coi như là một loại hình đào tạo nghề nghiệp mở cả ở hệ thống, ở cơ chế vận hành và sự tự do trong nhận thức của người học. Bài viết dưới đây sẽ  trình bày những đặc điểm của mô hình KOSEN, thực trạng áp dụng tại Việt Nam và một số giải pháp áp dụng trong thời gian tới.

Được phát hành
2018-12-06