NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ HON DA DUNG TÍCH 97 cm3 KHI SỬ DỤNG HỖN HỢP XĂNG - KHÍ HHO

NGHIÊN CỨU CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ HON DA DUNG TÍCH 97 cm3 KHI SỬ DỤNG HỖN HỢP XĂNG - KHÍ HHO

  • Cao Văn Tài
  • Lê Anh Tuắn
Từ khóa: Khí HHO, Hydro, xe máy

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và hàm lượng chất độc hại phát thải của động cơ Honda 97cm3 khi sử dụng hỗn hợp xăng-khí HHO có bổ sung không khí ở mọi giá trị tốc độ và vị trí bướm ga so với khi sử dụng nhiên liệu xăng RON92 cho thấy công
suất động cơ tăng trung bình 2,94%, suất tiêu hao nhiên liệu giảm 5,70%. Thành phần phát thải HC, CO giảm trung bình 8,51%, 13,11% và phát thải NOx , CO2 tăng lần lượt là 38,27%, 5,13%.

Được phát hành
2018-12-06