NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

  • Vũ Chí Thành
Từ khóa: Doanh nghiệp; Hợp tác đào tạo; Nguồn nhân lực

Tóm tắt

Hiện nay, trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển rất coi trọng sự hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực. Ở các quốc gia đó, nhà trường và doanh nghiệp trở thành những đối tác có vị thế ngang hàng trong với nhau để hướng tới những mục tiêu chung là mang lại lợi ích cho cả hai bên, bên đào tạo nguồn nhân lực và bên sử dụng nguồn nhân lực. Hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp và khai thác giá trị của hoạt động hợp tác đã giúp cả hai bên tháo gỡ được những khó khăn về đào tạo và sử dụng nhân lực. Bài viết này, tác giả nêu lên hoạt động về hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp ở Việt Nam

Được phát hành
2018-12-06