KINH NGHIỆM CƠ SỞ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸTHUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸTHUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Bùi Văn Hồng
Từ khóa: Nhà giáo GDNN; sư phạm kỹ thuật; định hướng đào tạo.

Tóm tắt

Đào tạo phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là yếu tố đột phát trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệpgiai đoạn 2016 – 2020. Thực trạng dạy học cho thấy, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của nước ta vẫn còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Trong khi đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất lượng đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chủ động cơ cấu lại ngành nghề đào tạo sư phạm kỹ thuật; đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tăng cường công tác kiểm định ngoài cấp chương trình và nhà trường.

Được phát hành
2018-12-06