NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI VAI TRÒ VÀ SỨ MẠNG CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRONG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

VAI TRÒ VÀ SỨ MẠNG CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRONG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • Trần Khánh Đức
Từ khóa: Đổi mới tư duy; triết lý giáo dục mới; cách mạng công nghiệp 4.0; trường cao đẳng kỹ thuật; xã hội hiện đại; đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tóm tắt

Bài viết phân tích nhu cầu đổi mới tư duy và hình thành triết lý giáo dục mới trong xã hội hiện đại. Phân tích các đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Vai trò và sứ mạng của các trường cao đẳng kỹ thuật trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0.

Được phát hành
2018-12-07