Trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI VAI TRÒ VÀ SỨ MẠNG CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRONG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tải xuống Tải xuống PDF