NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH

  • Vũ Xuân Hùng

Tóm tắt

Trên thế giới đã xuất hiện nhiều phương thức dạy học tiên tiến khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học, giáo dục ở các nhà trường như: Đào tạo dựa trên máy tính (CBT - Computer - Based Training), đào tạo dựa trên Web (WBT - Web-Based Training), đào tạo trực tuyến (Online Learning/Training, đào tạo từ xa (Distance Learning), và những năm gần đây đang phát triển mạnh hình thức đào tạo thông qua thiết bị di động (M-Learning) …. Tất cả các hình thức đó tập trung trong một nhà trường, góp phần biến đổi một trường học truyền thống thành một trường học hiện đại, được gọi tên: Trường học thông minh. Bài viết dưới đây sẽ trình bày những vấn đề cơ bản về trường học thông minh làm cơ sở cho việc vận dụng vào trong thực tiễn của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Được phát hành
2018-12-07