NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • Phạm Hữu Lộc
Từ khóa: nguôn nhân lực, Nhà trường thông minh, mô hình ứng dụng ICT, thành phố thông minh

Tóm tắt

Bài viết dựa trên nguồn số liệu thu thập được từ các cơ quan ban ngành đã phác họa bức tranh toàn cảnh về thực trạng nguồn nhân lực qua giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đứng trước thời cơ và thách thức đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: xây dựng mô hình ứng dụng ICT theo các nguyên tắc định hướng và đảm bảo các đặc trưng cơ bản để phát triển trường học thông minh.

Được phát hành
2018-12-07