NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DAY HOC SỐ THEO MÔ HÌNH BLENDED LEARNING TAI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DAY HOC SỐ THEO MÔ HÌNH BLENDED LEARNING TAI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • Bùi Văn Hồng
  • Lê Văn Ngọc
Từ khóa: Dạy học số; Học tập kết hợp; Lớp học đảo ngược; Hệ thống quản lý học tập trực tuyến

Tóm tắt

Dạy học số theo mô hình Blended Learning đang được phát triển mạnh mẽ và tác động tích cực đến dạy học hiện nay. Cùng với khả năng đáp ứng tốt nhu cầu học tập đa dạng của người học, dạy học số đang được các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp quan tâm nghiên cứu và triển khai áp dụng. Bài viết đề xuất các giải pháp về năng lực ứng dụng công nghệ số, hệ thống học tập trực tuyến, nguồn học liệu số, khả năng ứng dụng dạy học số cho giáo viên và người học. Các giải pháp này giúp nâng cao hiệu quả dạy học số và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu học tập người học.

Được phát hành
2018-12-07