NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN CMCN 4.0

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN CMCN 4.0

  • Đỗ Thị Hiện
  • Phạm Thị Vinh
Từ khóa: Nhà trường, doanh nghiệp, nguôn nhân lực, Việt Nam.

Tóm tắt

Với sứ mạng của mình, các trường đại học và cao đẳng đóng vai trò là những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết này tập trung nghiên cứu giải pháp xây dựng mối liên hệ, hợp tác bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp như một phương án tối ưu, đạt được nhiều sự đồng tình và mang lại nhiều lợi ích thiết thực, lâu dài từ cả hai phía (nhà trường và doanh nghiệp) trong việc đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

Được phát hành
2018-12-07