NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 4.0: YẾU TỐ KIẾN TẠO NỀN KINH TẾ THÔNG MINH

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 4.0: YẾU TỐ KIẾN TẠO NỀN KINH TẾ THÔNG MINH

  • Đồng Thị Hồng Ngọc
  • Nguyễn Thị Lan Hương
Từ khóa: Cách mạng công nghệ 4.0; kinh tế thông minh; giáo dục đào tạo

Tóm tắt

Nền kinh tế thông minh khiến cho trí tuệ con người dần được thay thế bởi trí tuệ nhân tạo và các hỗ trợ từ công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng mở rộng tới các quốc gia trên thế giới. Đó là sự chuyển biến mô hình kinh tế mới theo hướng thực tế ảo và tự động hóa, nhằm nâng cao năng suất, quá trình nghiên cứu và phát triển, chia sẻ kinh tế và mở rộng quan hệ quốc tế. Điều này ảnh hưởng tới cấu trúc thị trường lao động và năng lực nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Một số quốc gia đánh giá yếu tố giáo dục vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế trên. Nghiên cứu trình bày quan điểm giúp cho giáo dục đào tạo có sự thích ứng và chuyển đổi để tạo ra nguồn nhân lực mới có trình độ, kỹ năng dưới tác động mạnh mẽ của thời đại công nghệ số và nền kinh tế thông minh.

Được phát hành
2018-12-07