QUAN ĐIỂM - ĐỊNH HƯỚNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

  • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, Vietnamese PrimeMinister
Từ khóa: chỉ thị, tăng cường năng lực, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cách mạng 4.0

Tóm tắt

Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm. Trước bối cảnh đó, ngày 4 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong đó đã xác định 6 giải pháp và các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan. Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp xin được giới thiệu toàn văn nội dung của Chị thị này đến các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc.

Được phát hành
2018-12-07