MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ - GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Phan Chính Thứ

  • Phan Chính Thức
Từ khóa: ào tạo nghề, lao động nông thôn, dân tộc thiểu số

Tóm tắt

Sau gần 10 năm triển khai quyết định QĐ /1956-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã có nhiều mô hình đào tạo nghề thiết thực và hiệu quả cho lao động nông thôn. Bài viết giới thiệu 2 mô hình đào tạo nghề - giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động vùng dân tộc thiểu số từ các dự án đầu tư của ADB và ILO, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để nghiên cứu áp dụng vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng vùng.

Được phát hành
2018-09-21