ÁP DỤNG DESIGN THINKING TRONG GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO

  • Phan Thị Phương Nam
  • Nguyễn Hoàng Duy Thiện
  • Trầm Hoàng Nam
Từ khóa: Design Thinking, CDIO, Công nghệ thông tin, Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

Bài viết này chúng tôi trình bày các tiến trình của Design Thinking và cách áp dụng chúng vào giảng dạy môn học trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bậc đại học theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive - hình thành ý tưởng, Design - thiết kế, Implement - triển khai
Operate - vận hành) tại Trường Đại học Trà Vinh. Các kết quả của sinh viên đã đạt được từ những trãi nghiệm thực tế trên chính kết quả học tập của mình bằng việc biến những lý luận lý thuyết thành ý tưởng và hành động theo đúng tinh thần của CDIO.

Được phát hành
2018-09-21