LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRƯỚC BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

  • Nguyễn Hồng Quý
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Đào tạo trực tuyến; Công nghê ̣thông tin

Tóm tắt

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, thế giới đang tự tiến hoá một cách đột phá với các nền tảng kết nối. Những khái niệm gắn liền với nền tảng kết nối như các cuộc chiến tiêu chuẩn (standard wars), kinh tế theo quy mô (economy of scale), hiệu ứng domino, hiệu ứng hòn tuyết lăn (snow ball) điểm bùng phát (tipping points), siêu kết nối (super connection) hay các giao diện lập trình ứng dụng API (application programming interface)... đang trở thành những tri thức cần phải được trang bị cho các nhà hoạch định chính sách, giới doanh nhân, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, giới khoa học công nghệ và lan rộng tới các nhà giáo dục và đào tạo. Khi hình thức đào tạo trực tuyến ra đời và ngày càng chứng tỏ được những ưu việt của nó trong việc đa dạng hóa giáo trình, cập nhật thay đổ nhanh nhất kiến thức thực tế của đời sống kinh tế, xã hội, việc kết nối nhà trường và doanh nghiệp để tạo ra những giáo trình giảng dạy thực tế là
xu thế tất yếu của đào tạo trong tương lai.

Được phát hành
2018-09-21