ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP TRONG PHÂN TÍCH CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

  • Nguyễn Trung Hiếu
  • Nguyễn Bích Như
Từ khóa: Lý thuyết Ứng đáp, phần mềm QUEST, câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Tóm tắt

Bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu và vận dụng Lý thuyết Ứng đáp trong phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan với sự hỗ trợ của phần mềm QUEST. Kết quả phân tích là những thông số quan trọng của câu hỏi trắc nghiệm khách quan bao gồm: mức độ phù hợp của các câu hỏi, độ khó, độ phân biệt của câu hỏi, năng lực của thí sinh,…Các thông số này là cơ sở cho việc chuẩn hóa và nâng cao dần chất lượng của từng câu hỏi trắc nghiệm nói riêng và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm nói chung

Được phát hành
2018-09-21