KHỞI NGHIỆP VỚI MÔ HÌNH CÔNG TY SPIN-OFF Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  • Vũ Chí Thành
  • Nguyễn Hồng Quý
Từ khóa: Khởi nghiệp; Khoa học công nghệ; Mô hình spin off; Đại học

Tóm tắt

Từ đầu thế kỷ 21 đến nay, cùng với hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển, hoạt động chuyển giao công nghệ được các trường đại học nghiên cứu thúc đẩy rất mạnh mẽ. Kết quả nghiên cứu được thương mại hóa dựa trên nền tảng đổ mới sáng tạo, tôn trọng bảo hộ sở hữu trí
tuệ, spin-off/startup cũng như văn hóa khởi nghiệp dần hình thành. Tại Việt Nam, mô hình startup đã rất phô biến, trong khi đó, mô hình spin-off chưa được quan tâm, phát triển đúng mức, cho dù đã có các hình thức hỗ trợ cho các hoạt động này, như: doanh nghiệp hỗ trợ chuyển giao công nghệ, vườn ươm, hay không gian làm việc chung tại một số trường đại học.

Được phát hành
2018-09-21