Tôn chỉ, mục đích

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp là tạp chí lý luận, khoa học giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Tạp chí có chức năng thông tin, lý luận, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, khoa học giáo dục nghề nghiệp; giới thiệu, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; trao đổi, thảo luận các vấn đề về lý luận và thực tiễn của giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam và thế giới; tư vấn kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp cho các địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tạp chí đã được:

- Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 307/GP-BTTTT ngày 02/8/2013; Giấy phép Sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí in số 558/GP-BTTTT ngày 8 tháng 11 năm 2017 17 và Giấy phép Sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí in số 305/GP-BTTTT ngày 3 tháng 10 năm 2018

- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN (2354 – 0583) theo văn bản số 54/TTKHCN-ISSN ngày 16 tháng 12 năm 2013;

- Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xếp vào danh mục Tạp chí được tính điểm công trình khoa học từ năm 2016.

Đối tượng phục vụ của Tạp chí

Các cán bộ nghiên cứu khoa học; cán bộ lãnh đạo, quản lý; nhà giáo, sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và bạn đọc quan tâm.

Kỳ hạn xuất bản:

Tạp chí xuất bản 01 tháng/01 kỳ (có 01 kỳ tiếng Anh/01 năm); số trang: 64 trang; được phát hành rộng rãi ở các cơ quan trung ương, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

Giá trị của các bài viết được đăng trên Tạp chí

Các bài viết đăng trên Tạp chí là một trong những tiêu chuẩn khi xét tặng các danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân; tính điểm khoa học khi làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, khi xét phong tặng danh hiệu PGS, GS....

Các bài viết đăng trên Tạp chí còn là tiêu chuẩn của các trường chất lượng cao, các trường đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định

Tạp chí đăng tải các loại bài viết sau:

1. Bài tổng quan

Là bài viết tổng hợp một cách đầy đủ nhất những hiểu biết về một vấn đề xuất phát từ việc phân tích toàn bộ mọi mặt các tư liệu và công trình nghiên cứu liên quan nhằm trình bày một lý thuyết và những nghiên cứu thử nghiệm lý thuyết này đã được thực hiện; trình bày một vấn đề và những giải pháp giải quyết vấn đề đã được các nghiên cứu đề xuất, thử nghiệm; tổng hợp những điểm chung giữa các nghiên cứu đã được thực hiện; nêu yêu cầu cho nghiên cứu tiếp theo.

2. Bài báo khoa học

Trình bày những kết quả nghiên cứu khoa học mới có chất lượng, hay đề xuất một phương pháp mới, ý tưởng mới, giải pháp mới phục vụ cho hoạt động của Bộ, ngành và đơn vị; trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài, công trình NCKH các cấp đã được nghiệm thu và chưa công bố trên tạp chí khoa học nào. .

3. Diễn đàn khoa học gồm các bài viết:

- Công bố những kết quả nghiên cứu nhưng chưa đủ để cấu thành bài hoàn chỉnh;

- Các bài viết liên quan về khoa học giáo dục nghề nghiệp, các sáng kiến, giải pháp có hiệu quả cao của cán bộ, viên chức trong Viện và các cán bộ, các nhà nghiên cứu của Bộ, ngành giáo dục nghề nghiệp trong nước và quốc tế;

- Bài được tổng hợp từ các nguồn tư liệu thứ cấp về một chủ đề cụ thể.

4. Bài thông tin, trao đổi

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vụ về các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm; bài viết về kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Thể lệ gửi bài đăng trên Tạp chí

1. Điều kiện đăng bài

a) Bài báo gửi đăng trên Tạp chí phải có nội dung khoa học và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác;

b) Bài gửi đăng có nội dung thuộc lĩnh vực đúng với tiêu chí của Tạp chí. Trường hợp bài viết có nội dung khác thì phải được Tổng Biên tập quyết định duyệt đăng;

c) Bài viết chỉ được đăng khi đã được tác giả chỉnh sửa theo góp ý của người phản biện và Hội đồng Biên tập;

d) Kết quả nghiên cứu của luận văn, luận án được bảo vệ thành công;

đ) Bài tổng quan, bài thông tin, trao đổi được Ban Biên tập và Tổng Biên tập chấp thuận.

2. Thể lệ gửi bài đăng trên Tạp chí 

a) Tạp chí chỉ nhận đăng những bài viết khoa học chưa công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, ngoại trừ trường hợp đặc biệt được Tổng Biên tập phê duyệt;

b) Bài viết có thể viết bằng tiếng Việt, hoặc tiếng Anh. Trường hợp bằng tiếng Anh thì phải có thêm bản dịch tiếng Việt;

c) Cấu trúc bài viết

- Tên bài viết (bằng tiếng Việt và tiếng Anh);

- Họ tên tác giả hoặc nhóm tác giả; học vị, chức danh khoa học, cơ quan công tác; địa chỉ email (để sau tên bài viết);

- Tóm tắt nội dung bài viết: Khoảng 200 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Nội dung bài viết khoảng 4.000 từ với bài tổng quan; 3000 từ với bài nghiên cứu đầy đủ; 1500 - 2000 từ với bài nghiên cứu ngắn, trao đổi, thông tin. Trong bài viết, ở những nội dung tác giả đã tham khảo hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu từ các tài liệu khoa học khác, cần đánh dấu bằng số (đặt trong móc vuông []) - là số thứ tự của tài liệu xếp trong danh mục tài liệu tham khảo (theo tiêu chuẩn trích dẫn của IEEE);

- Tài liệu tham khảo.

d) Hình thức trình bày

- Ngoài phần tiêu đề, tên tác giả và tóm tắt bài viết, bài viết yêu cầu trình bày trên khổ A4 theo chiều dọc, được chia 02 cột. Tên bài viết cỡ 12, in chữ đậm; nội dung bài viết cỡ 11; Font chữ Unicode; Line spacing exactly 14pt, Spacing 3pt, First line 0.6 cm, hình vẽ, đồ thị trình bày phù hợp với độ rộng cột (7.25 cm), đối với hình vẽ và công thức chọn chế độ single, các bảng biểu quá lớn trình bày theo trang ngang (Landscape).

- Đối với các bài viết thể hiện bằng các phần mềm chuyên dụng như latex, ADC/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word cũng trình bày theo các khuôn dạng nêu trên.

d) Tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo sắp xếp theo vần  A, B, C. Tài liệu tiếng nước ngoài không phiên âm, không dịch; số thứ tự tài liệu tham khảo đặt trong ngoặc “[]”;

- Đối với tác giả là người Việt Nam xếp theo thứ tự A, B, C theo “tên” (không đảo tên lên trước họ);

- Đối với tác giả là người nước ngoài xếp theo thứ tự A, B, C theo “họ”;

- Đối với những tài liệu không có tên tác giả xếp thứ tự A, B, C của từ đầu tiên lên cơ quan ban hành tài liệu (ví dụ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, xếp theo vần B);

- Tài liệu tham khảo là sách, luận án cần ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, (năm xuất bản), tên sách/tên luận án, nhà xuất bản, nơi xuất bản hoặc tên nơi làm luận án;

- Tài liệu tham khảo là bài viết hoặc bài trong một cuốn sách ... cần ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự: Tên tác giả, (năm công bố), "tên bài viết", tên tạp chí hoặc sách, tập, (số), các số trang (gạch ngang giữa 2 chữ số);

- Tài liệu tham khảo lấy từ các website: Tên tác giả, tên tài liệu, địa chỉ đường dẫn đến tài liệu, ngày tháng năm truy cập.

Quy trình xét duyệt bài đăng

1. Ban Biên tập - Trị sự: Tổng hợp nhận bài viết từ tác giả và trình cho Trưởng Ban biên tập - Trị sự để rà soát các yêu cầu về nội dung và hình thức, sau đó thông báo cho tác giả biết về tình trạng bài viết trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được bài gửi đăng. Nếu đạt yêu cầu, bài báo sẽ được chuyển tới các biên tập viên.

2. Biên tập viên liên hệ mời 02 phản biện cho bài viết sau khi nhận bài.

3. Sau khi nhận được ý kiến đánh giá của 02 phản biện, biên tập viên phản hồi tới các tác giả về chất lượng bài viết. Những bài báo chất lượng kém sẽ bị từ chối. Những bài báo tốt sẽ được thông báo chấp nhận mà không cần sửa chữa. Những bài báo có chất lượng khá và trung bình, sẽ được ấn định thời hạn sửa chữa trong vòng từ 2 - 10 ngày, tùy theo mức độ yêu cầu.

4. Biên tập viên tiếp tục mời phản biện thẩm định lần 2 đối với những bài báo được đánh giá loại trung bình và có nhiều sai sót về nội dung hoặc chưa có sự thống nhất giữa tác giả và phản biện (sau khi tác giả sửa và gửi lại). Thời hạn phản biện từ 5 - 10 ngày.

5. Các tác giả hoàn chỉnh bài báo sau các lần thẩm định, đối với các bài viết được chấp nhận đăng và hiệu đính lần cuối. Hạn định thời gian từ 3 - 5 ngày.

6. Trưởng Ban biên tập tổng hợp và Tổng biên tập duyệt các bài báo đã được hoàn thiện. Thời gian để thực hiện các công việc này từ 3 - 5 ngày.

7. Biên tập bản thảo, chế bản, đọc soát lỗi trong thời gian 3 ngày.

8. In ấn, nộp lưu chiểu và phát hành Tạp chí.

9. Đưa tóm tắt bài báo lên website Tạp chí trong vòng 2 ngày