Đăng nhập or Đăng ký to make a submission.

Thể lệ gửi bài

Tạp chí thường xuyên nhận đăng những bài viết của các cán bộ lãnh đạo, quản lý; các nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia; giáo viên, giảng viên, sinh viên… nhằm công bố các kết quả nghiên cứu, các bài tổng quan hoặc những thông tin trao đổi thuộc các lĩnh vực khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và sư phạm. Ðể nâng cao chất lượng và hình thức các bài viết theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với thông lệ khoa học của các nước trong khu vực và quốc tế, Tạp chí rất mong các tác giả gửi bài viết theo thể lệ sau:
 • 1. Điều kiện đăng bài
  a) Bài báo gửi đăng trên Tạp chí phải có nội dung khoa học và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác;
  b) Bài gửi đăng có nội dung thuộc lĩnh vực đúng với tiêu chí của Tạp chí. Trường hợp bài viết có nội dung khác thì phải được Tổng Biên tập quyết định duyệt đăng;
  c) Bài viết chỉ được đăng khi đã được tác giả chỉnh sửa theo góp ý của người phản biện và Hội đồng Biên tập;
  d) Kết quả nghiên cứu của luận văn, luận án được bảo vệ thành công;
  đ) Bài tổng quan, bài thông tin, trao đổi được Ban Biên tập và Tổng Biên tập chấp thuận.
  2. Tạp chí chỉ nhận đăng những bài viết khoa học chưa công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, ngoại trừ trường hợp đặc biệt được Tổng Biên tập phê duyệt; Bài viết có thể viết bằng tiếng Việt, hoặc tiếng Anh. Trường hợp bằng tiếng Anh thì phải có thêm bản dịch tiếng Việt;
  3. Cấu trúc bài viết
  - Tên bài viết (bằng tiếng Việt và tiếng Anh);
  - Họ tên tác giả hoặc nhóm tác giả; học vị, chức danh khoa học, cơ quan công tác; địa chỉ email (để sau tên bài viết);
  - Tóm tắt nội dung bài viết: Khoảng 200 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  - Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  - Nội dung bài viết khoảng 4.000 từ với bài tổng quan; 3000 từ với bài nghiên cứu đầy đủ; 1500 - 2000 từ với bài nghiên cứu ngắn, trao đổi, thông tin. Trong bài viết, ở những nội dung tác giả đã tham khảo hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu từ các tài liệu khoa học khác, cần đánh dấu bằng số (đặt trong móc vuông []) - là số thứ tự của tài liệu xếp trong danh mục tài liệu tham khảo (theo tiêu chuẩn trích dẫn của IEEE);
  - Tài liệu tham khảo.
  4. Hình thức trình bày
  - Ngoài phần tiêu đề, tên tác giả và tóm tắt bài viết, bài viết yêu cầu trình bày trên khổ A4 theo chiều dọc, được chia 02 cột. Tên bài viết cỡ 12, in chữ đậm; nội dung bài viết cỡ 11; Font chữ Unicode; Line spacing exactly 14pt, Spacing 3pt, First line 0.6 cm, hình vẽ, đồ thị trình bày phù hợp với độ rộng cột (7.25 cm), đối với hình vẽ và công thức chọn chế độ single, các bảng biểu quá lớn trình bày theo trang ngang (Landscape).
  - Đối với các bài viết thể hiện bằng các phần mềm chuyên dụng như latex, ADC/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word cũng trình bày theo các khuôn dạng nêu trên.
  5. Tài liệu tham khảo
  - Tài liệu tham khảo sắp xếp theo vần A, B, C. Tài liệu tiếng nước ngoài không phiên âm, không dịch; số thứ tự tài liệu tham khảo đặt trong ngoặc “[]”;
  - Đối với tác giả là người Việt Nam xếp theo thứ tự A, B, C theo “tên” (không đảo tên lên trước họ);
  - Đối với tác giả là người nước ngoài xếp theo thứ tự A, B, C theo “họ”;
  - Đối với những tài liệu không có tên tác giả xếp thứ tự A, B, C của từ đầu tiên lên cơ quan ban hành tài liệu (ví dụ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, xếp theo vần B);
  - Tài liệu tham khảo là sách, luận án cần ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, (năm xuất bản), tên sách/tên luận án, nhà xuất bản, nơi xuất bản hoặc tên nơi làm luận án;
  - Tài liệu tham khảo là bài viết hoặc bài trong một cuốn sách ... cần ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự: Tên tác giả, (năm công bố), "tên bài viết", tên tạp chí hoặc sách, tập, (số), các số trang (gạch ngang giữa 2 chữ số);
  - Tài liệu tham khảo lấy từ các website: Tên tác giả, tên tài liệu, địa chỉ đường dẫn đến tài liệu, ngày tháng năm truy cập.
  6. Một số quy định khác
  - Bài viết gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ:
  Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
  Địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
  Điện thoại: 024.3974 0361 - Fax: 04.3974 0339;
  - Bài viết có thể gửi về Ban Biên tập bằng hình thức file dữ liệu theo địa chỉ Email: hungvdtn@gmail.com
  - Tác giả hoặc tác giả chính trong nhóm tác giả cần ghi địa chỉ, số điện thoại vào cuối bài để liên lạc.

Hướng dẫn cho tác giả

Các tác giả nên đăng ký với Tạp chí trước khi gửi bài để có thể sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến. Nếu đã đăng ký, chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quá trình gửi bài theo 5 bước trong quy trình. Một cách khác, các tác giả có thể trực tiếp gửi bài cho Tạp chí theo địa chỉ email 1: tapchi.khgdnn@molisa.gov.vn.; email 2: hungvdtn@gmail.com

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập vào trang tạp chí này sẽ được sử dụng độc quyền cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.