MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH CHO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH CHO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

  • Chung Trần Thế Vinh
  • BÙI ANH TUẤN
Từ khóa: giải pháp, cách mạng 4.0, công nghệ thông tin và truyền thông, điều hành, giám sát, tích hợp

Tóm tắt

Mục tiêu của bài báo trình bày một số giải pháp tổng quan có thể thực hiện được khi xây dựng mô hình nhà trường thông minh cho các trường cao đẳng, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra rộng khắp tại Việt Nam. Các giải pháp đặt ra chỉ có thể thực hiện thành công khi có đủ điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khi xây dựng nhà trường thông minh, do đó với việc ứng dụng các thành tựu công nghệ trong quản lý, điều hành, giám sát công việc, tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo nhằm giúp cải thiện kết quả  của người học và hiệu quả công việc để đạt được kết quả tốt nhất.

Được phát hành
2019-05-14