XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: NHỮNG KHÓ KHĂN - THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: NHỮNG KHÓ KHĂN - THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

  • DƯƠNG ĐÌNH DŨNG
Từ khóa: đại học thông minh, cách mạng công nghiệp, IoTs, module, chương trình đào tạo

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Giáo dục - đào tạo không nằm ngoài những tác động đó. Xây dựng một môi trường học tập hiện đại phù hợp với xu hướng ngày nay đã, đang và sẽ được nhiều trường quan tâm ở mọi cấp độ giáo dục. Việc định hình lại trường học, tái cấu trúc, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp hoạt động, trang thiết bị, nhằm làm cho trường học thông minh hơn qua đó thúc đẩy truyền thông giữa các đối tác tham gia và quá trình giáo dục.

Được phát hành
2019-05-14