PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP HIỆN NAY

  • LÊ ĐỨC THỌ
  • NGUYỄN ĐOÀN QUANG THỌ
Từ khóa: Giảng viên; giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề.

Tóm tắt

Xu thế hội nhập đòi hỏi nâng cao năng lực cho nguồn lực lao động, tăng cường sự cạnh tranh trong khu vực và trên trường quốc tế. Để thực hiện điều đó cần phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề. Trong đó, vai trò của đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp mang tính quyết định. Từ việc đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay, bài viết đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay

Được phát hành
2019-05-14