XU HƯỚNG CỦA NỀN GIÁO DỤC 4.0 VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

XU HƯỚNG CỦA NỀN GIÁO DỤC 4.0 VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • NGUYỄN THÀNH NAM
Từ khóa: Trường học thông minh, Công nghiệp 4.0, Giáo dục 4.0

Tóm tắt

Mô hình trường học thông minh là vấn đề chúng tôi đã và đang quan tâm. Trong bài viết này, tác giả tìm hiểu những nguyên tắc về trường học thông minh và xu hướng của nền giáo dục 4.0 trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Được phát hành
2019-05-14