TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN KẾT NỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN KẾT NỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • TRẦN VĂN DÀNG
Từ khóa: vocational training, vocational education, continuing education, human resources, development., đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nguồn nhân lực, phát triển, trung tâm,

Tóm tắt

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục được tái cấu trúc nhằm góp phần nâng cao dân trí, làm nền tảng cho việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Trung tâm là sự kết nối giữa các trường phổ thông, cư dân địa bàn với các cơ sở đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để phát huy vai trò phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần: 1) Tăng cường liên kết với với các trường cao đẳng, đại học để đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho các đối tượng khác nhau; 2) Thực hiện chức năng quản trị trong hoạt động quản lý, điều hành Trung tâm; 3) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý và cộng tác viên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trong bối cảnh hiện nay; 4) Tổ chức các hoạt động giáo dục, dịch vụ và bồi dưỡng, đào tạo nghề phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Được phát hành
2019-05-14