ỨNG DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ CỦA GOOGLE TRONG CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

ỨNG DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ CỦA GOOGLE TRONG CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

  • CÁI QUANG KIÊN
  • NGUYỄN THU HÀ
Từ khóa: Google Apps; Google Form; Google Drive; Google Document;self-assessment report.

Tóm tắt

Google Form; Google Drive; Google Document là công cụ điển hình của bộ công cụ Google (Google Apps), được Google thiết kế. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi giới thiệu ý tưởng và trình bày các bước nhằm ứng dụng công cụ Google Form; Google Drive; Google Documenttrong công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Tiểu sử tác giả

NGUYỄN THU HÀ

Google Form; Google Drive; Google Document là công cụ điển hình của bộ công cụ Google (Google Apps), được Google thiết kế. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi giới thiệu ý tưởng và trình bày các bước nhằm ứng dụng công cụ Google Form; Google Drive; Google Documenttrong công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Được phát hành
2019-05-14