PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ, BÌNH ĐẲNG CƠ HỘI VÀ GẮN KẾT XÃ HỘI KHU VỰC TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN, TÂY NAM BỘ

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ, BÌNH ĐẲNG CƠ HỘI VÀ GẮN KẾT XÃ HỘI KHU VỰC TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN, TÂY NAM BỘ

  • TRƯƠNG ANH DŨNG
Từ khóa: Tây bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Giáo dục nghề nghiệp, phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội, gắn kết xã hội.

Tóm tắt

Trong xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu - nghèo, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững; … Tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc (TB), Tây Nguyên (TN), Tây Nam Bộ (TNB), tây duyên hải miền Trung. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực (NNL); quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo nghề trong đồng bào DTTS và các vùng khó khăn

Được phát hành
2019-09-03