ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHỦ CHỐT ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHỦ CHỐT ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

  • NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG *
Từ khóa: Doanh nghiệp may, sản xuất tinh gọn,nhân lực, đào tạo

Tóm tắt

Bài báo nêu lên tính cấp thiết của đào tạo nhân lực chủ chốt để triển khai sản xuất tinh gọn (SXTG) tại các doanh nghiệp (DN) may công nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời nêu quy trình sản
xuất may công nghiệp, nguyên tắc và các loại nhân lực cần thiết để triển khai SXTG tại các DN may. Đề xuất các nội dung cần thiết để ĐT nguồn nhân lực cốt lõi triển khai SXTG tại các DN may gồm: xác định mục tiêu, chương trình đào tạo, phát triển học liệu, lựa chọn đối tượng, phương pháp đào tạo (ĐT), phương pháp kiểm tra và đánh giá, đội ngũ giáo viên cũng như địa điểm và thời gian ĐT. Từ phân tích những bất cập trong việc ĐT nhân lực chủ chốt để triển khai SXTG tại các DN may công nghiệp Việt Nam hiện nay, tác giả đề xuất mục tiêu ĐT từng loại nhân lực phù hợp với các DN may công nghiệp.

Được phát hành
2019-09-03