THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM, CẦU NỐI GIỮA ĐÀO TẠO VÀ THỰC TIỄN TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM, CẦU NỐI GIỮA ĐÀO TẠO VÀ THỰC TIỄN TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • LÊ ANH TUẤN
Từ khóa: Thiết bị đào tạo tự làm; thiết bị đào tạo với kỹ năng nghề nghiệp

Tóm tắt

Thiết bị đào tạo vừa là phương tiện của việc giảng dạy, là công cụ của luyện tập vừa là đối tượng của nhận thức. Nó là một nhân tố không thể thiếu trong cấu trúc toàn vẹn của quá trình
đào tạo nghề nghiệp. Từ nhận thức nghề nghiệp, kiến thức nghề nghiệp thu nhận được, muốn có tay nghề phải thông qua thực hành, việc thực hành từ rèn luyện các động tác cơ bản đến luyện tập kỹ năng nghề phải thông qua công cụ, mà công cụ trong thực hành nghề chính là thiết bị đào tạo. Không có thiết bị đào tạo thì không thể có kỹ năng nghề nghiệp được.

Được phát hành
2019-09-03