ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP

  • KHIẾU HỮU TRIỂN
  • MAI VĂN XUÂN
Từ khóa: Kỹ năng sinh viên, Doanh nghiệp,Mô hình đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp.

Tóm tắt

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thì việc đào tạo các kỹ năng cho học sinh sinh viên (HSSV) là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là với các em HSSV trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các kỹ năng làm việc, thực hành được đặt lên hàng đầu. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát lấy thông tin từ 30 doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng – Hải Dương về mức độ đáp ứng kỹ năng của HSSV tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn so với yêu cầu doanh nghiệp bao gồm các nhóm kỹ năng cơ bản: nhóm kỹ năng kỹ thuật, nhóm kỹ năng xã hội và hành vi, nhóm kỹ năng nhận thức. Từ kết quả của khảo sát này nhóm tác giả nhận thấy: Hầu hết các kỹ năng của HSSV hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là nhóm kỹ năng xã hội và hành vi. Dựa trên các phân tích về nguyên nhân của tình trạng này, nghiên cứu này đề xuất mô hình đào tạo kỹ năng cho HSSV trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.

Được phát hành
2019-09-03