THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

  • Nguyễn Thị Hồng
Từ khóa: nguồn nhân lực, nguồn lao động, chất lượng nguồn lao động.

Tóm tắt

Bình Dương trong thời gian qua đã khẳng định năng lực vượt trội trong điều hành nền kinh tế. Năm 2018, Bình Dương trở lại nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về sự linh hoạt, sáng tạo
của chính quyền tỉnh và tính công khai, minh bạch của môi trường kinh doanh. Để tiếp tục hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế tỉnh nhà, nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với giải quyết việc làm và đào tạo nghề theo thị trường lao động được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng tiếp tụcgóp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2025. Bài viết này tập trung vào đánh giá chất lượng nguồn lao động của tỉnh Bình Dương, hướng tới gắn chất lượng nguồn nhân lực với yêu cầu từ phát triển kinh tế xã hội. Thông tin sử dụng trong bài viết dựa trên 4 nguồn số liệu cơ bản: số liệu điều tra Lao động Việc Làm, số liệu tổng điều tra của Tổng Cục thống kê, số liệu thống kê của Cục thống kê Bình Dương, kết quả điều tra 198 doanh nghiệp, 983 người lao động làm việc trong doanh nghiệp của Trường ĐHLĐXH.

Được phát hành
2019-09-03