MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUỐC TẾ CHO GIẢNG VIÊN NGÀNH LOGISTICS Ở VIỆT NAM QUA KHÓA HỌC NGẮN HẠN CỦA AUSTRALIA

MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUỐC TẾ CHO GIẢNG VIÊN NGÀNH LOGISTICS Ở VIỆT NAM QUA KHÓA HỌC NGẮN HẠN CỦA AUSTRALIA

  • Nguyễn Thị Luyến
Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo dựa trên năng lực, kiểm định dựa trên năng lực

Tóm tắt

Bài viết tổng hợp một số kinh nghiệm trong việc đào tạo kỹ năng quốc tế cho giảng viên ngành Logistics tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, như: Việc xây dựng khóa học
ngành Logistics trong giáo dục nghề nghiệp, đào tạo dựa trên năng lực, kiểm định dựa trên năng lực,…dưới góc nhìn của giảng viên người Australia, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Được phát hành
2019-09-03