TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • BAN CÁN SỰ ĐẢNG
Từ khóa: Đổi mới, nâng cao chất lượng, giáo dục nghề nghiệp.

Tóm tắt

Xác định tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 28 tháng 12 năm 2018, lần đầu tiên, Ban cán
sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đã nêu lên những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở đó, Nghị quyết đã làm rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo các giai đoạn, đồng thời nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra. Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp xin giới thiệu toàn văn nội dung của Nghị quyết này đến các chuyên gia, các nhà khoa học và bạn đọc

Được phát hành
2019-09-26