BÀN VỀ TRIẾT LÝ CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

BÀN VỀ TRIẾT LÝ CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • Nguyễn Minh Đường
Từ khóa: Triết lý, Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo gắn với việc làm, học để làm, học suốt đời.

Tóm tắt

Bài viết nêu lên một số thuật ngữ được dùng khác nhau trên thế giới và ở Việt Nam về Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) để thống nhất khái niệm. Đã đưa ra một số triết lý của GDNN như: Đào tạo gắn với việc làm, học để làm, học suốt đời. Đã trình bày cụ thể nội dung của các triết lý này và những việc cần đổi mới GDNN của Việt Nam để phát triển GDNN trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đồng thời để tạo thuận lợi cho người lao động có thể cần gì học nấy, học suốt đời. Tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị để thực hiện Triết lý GDNN ở Việt Nam trong thời gian tới.

Được phát hành
2019-09-26