NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC GÓP PHẦN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC GÓP PHẦN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

  • Nguyễn Đắc Hưng
Từ khóa: Nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư nước ngoài

Tóm tắt

Bài viết trình bày những nghiên cứu tổng quát bối cảnh phát triển kinh tế Việt Nam, vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, thách thức của nguồn nhân lực lao động, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được phát hành
2019-09-26