PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG MỞ, LINH HOẠT, LIÊN THÔNG - DIỆN MẠO MỚI CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG MỞ, LINH HOẠT, LIÊN THÔNG - DIỆN MẠO MỚI CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • Phan Chính Thức
Từ khóa: open VET system, flexible VET system, connectivity, hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, hệ thống giáo dục nghề nghiệp linh hoạt, liên thông

Tóm tắt

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt là xu hướng tất yếu, khách quan góp phần thực hiện phương châm học suốt đời và xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết dưới đây trình bày những vấn đề về phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, liên thông làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới.

Được phát hành
2019-09-26