XU HƯỚNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

XU HƯỚNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

  • Hoàng Ngọc Vinh
  • Nguyễn Thị Thanh Bình
Từ khóa: nhân lực trung cấp; kỹ năng nghề nghiệp; nhu cầu

Tóm tắt

Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của các quốc gia chủ yếu từ châu Âu, sự tiến bộ của khoa học công nghệ và những đòi hỏi ngày càng phức tạp từ thị trường lao động cho thấy GDNN có sự tiến hóa theo từ việc truyền nghề đến đào tạo nghề, từ việc đào tạo mang tính phường hội đến việc đào tạo với sự tham gia tích cực của nhà nước. Dù nhiều thay đổi nhưng nhân lực có vị trí trung cấp mang tính tồn tại khách quan do bản chất việc phân công lao động trong nền kinh tế. Người lao động có trình độ trung cấp vừa có tri thức, vừa có kỹ năng và có khả năng học suốt đời luôn đáp ứng với đòi hỏi từ thị trường lao động. Ngay trong tương lai, bất kỳ quốc gia nào hiện nay đều cần nhân lực ở trình độ này. Bài viết trình bày vai trò nhân lực trình độ trung cấp trong lịch sử và hiện tại, yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp cũng như dự báo về xu hướng nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Được phát hành
2019-09-26