BÀN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

BÀN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

  • Vũ Xuân Hùng
Từ khóa: Kỹ năng, kỹ năng nghề, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Tóm tắt

Hiện nay còn có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ “kỹ năng nghề nghiệp”, dẫn tới những tiếp cận sai lệch trong hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Bài viết trình bày những
nghiên cứu làm rõ nội hàm của một số thuật ngữ như kỹ năng, kỹ năng nghề, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hiện, từ đó làm rõ nội hàm của thuật ngữ phát triển kỹ năng nghề nghiệp làm cơ sở cho việc thực hiện các hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Được phát hành
2019-09-26