CHUỖI CUNG ỨNG NHÂN LỰC APEC - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM

CHUỖI CUNG ỨNG NHÂN LỰC APEC - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM

  • Nguyễn Quang Việt
  • Đặng Thị Huyền
Từ khóa: APEC, chuỗi cung ứng nhân lực, giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt

Các nền kinh tế thành viên APEC chiếm khoảng 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 49% thương mại toàn cầu [2]. Sự tham gia của nhiều nền kinh tế phát triển (trong đó có một
số nền kinh tế hàng đầu trên thế giới) cùng với một số nền kinh tế công nghiệp hóa mới, nền kinh tế mới nổi… đã và đang tạo ra sự đa dạng về chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu nói chung và nội khối nói riêng. Trong bối cảnh đó, hội nhập chuỗi cung ứng nhân lực APEC là vấn đề đặt ra cần phải nghiên cứu đối với Giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam. Bài viết này trình bày tổng quan về chuỗi cung ứng nhân lực APEC cũng như cơ hội và thách thức của Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng

Được phát hành
2019-09-26