KINH TẾ TRI THỨC VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

KINH TẾ TRI THỨC VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

  • Trần Khánh Đức
Từ khóa: Giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, xã hội hiện đại, kinh tế tri thức, chất lượng đào tạo, giảng viên.

Tóm tắt

Bài viết trình bày những đặc điển của nền giáo dục trong đới sống xã hội hiện đại với sự phát triển của kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học và
nghề nghiệp phát triển với những yêu cầu mới về chất lượng đào tạo (kỹ năng mền) và đội ngũ giảng viên.

Được phát hành
2019-09-26