TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI

TỰ CHỦ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI

  • Đặng Thành Hưng
Từ khóa: Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý, nhà trường hiện đại

Tóm tắt

Trong quản lý giáo dục, tự chủ và chịu trách nhiệm có những nguyên tắc và nội dung nhất định, không thể làm tùy tiện. Tuy vấn đề này được bàn đến khá nhiều nhưng chưa sáng tỏ về lý
luận trong khi đó kinh nghiệm thực tế cũng chưa nhiều, đặc biệt trong khu vực giáo dục công. Bài này góp phần thảo luận quan niệm tự chủ và chịu trách nhiệm, nguyên tắc và nội dung của nó trong nhà trường.

Được phát hành
2019-09-26