PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÔNG QUA NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÔNG QUA NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

  • Nguyễn Hữu Hợp
Từ khóa: Nghiên cứu bài học, năng lực sư phạm, năng lực dạy học, giáo viên kĩ thuật

Tóm tắt

Năng lực dạy học được xem như thành tố quan trọng nhất tạo nên năng lực sư phạm của giáo viên kỹ thuật. Tìm hiểu và vận dụng “nghiên cứu bài học- Lesson Study” như một con đường
để phát triển năng lực sư phạm nói chung và năng lực dạy học nói riêng cho sinh viên sư phạm kỹ thuật là cần thiết và mang tính thực tiễn. Bài viết đề cập đến bản chất, nguyên tắc và các bước vận dụng nghiên cứu bài học vào phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên kỹ thuật ở Việt Nam.

Được phát hành
2019-09-26