BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở PHẦN LAN

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở PHẦN LAN

  • Lê Thị Thảo
Từ khóa: bảo đảm chất lượng, đào tạo nghề, Phần Lan

Tóm tắt

Bảo đảm chất lượng trong đào tạo nghề là công cụ để các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo nói riêng đồng thời tăng cường hiệu quả của toàn hệ thống đào tạo nghề nói
chung. Bài viết khái quát hệ thống bảo đảm chất lượng trong đào tạo nghề ở Phần Lan và giới thiệu một số công cụ bảo đảm chất lượng được sử dụng trong hệ thống.

Được phát hành
2019-09-26