KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ HƯỚNG TỚI VIỆC LÀM

KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ HƯỚNG TỚI VIỆC LÀM

  • Nguyễn Thị Thanh Bình
Từ khóa: giáo dục nghề nghiệp, đặc trưng, mô hình đào tạo, bài học kinh nghiệm.

Tóm tắt

Bài viết này tổng hợp một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới về đào tạo nghề hướng tới việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Từ đó đưa ra một số bài học kinh
nghiệm cho giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam.

Được phát hành
2019-09-26