MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2021-2030

MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2021-2030

  • Phan Chính Thức
Từ khóa: Tiếp cận; giáo dục nghề nghiệp; chiến lược phát triển; nhu cầu nhân lực

Tóm tắt

Chúng ta đang chuẩn bị bước vào thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21, các chiến lược, quy hoạch trung hạn 5 năm, tầm nhìn dài hạn đến 2030 và xa hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã
hội đang được nghiên cứu và xây dựng, trong đó có định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Bài viết sau đây giới thiếu một số hướng tiếp cận chủ yếu của giáo dục nghề nghiệp trong xây dựng chiến lược phát triển đáp ứng nhu cầu nhân lực giai đoạn 2021-2030.

Được phát hành
2019-09-26