Bạn muốn gửi bài viết cho Tạp chí? Chúng tôi đề nghị bạn nên xem trang Giới thiệu về Tạp chí cũng như Hướng dẫn cho tác giả để biết các quy định về thể lệ bài viết đăng trên Tạp chí. Các tác giả nên đăng ký với Tạp chí trước khi gửi bài để có thể sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến. Nếu đã đăng ký, chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quá trình gửi bài theo 5 bước trong quy trình. Một cách khác, các tác giả trực tiếp gửi bài cho Tạp chí theo địa chỉ email 1: tapchi.khgdnn@molisa.gov.vn.; email 2: hungvdtn@gmail.com