Chúng tôi khuyến khích các thư viện, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, liên kết Tạp chí này trong số các tạp chí điện tử trong thư viện hoặc website của các bạn. Cũng cần lưu ý rằng hệ thống xuất bản mã nguồn mở của Tạp chí này phù hợp với các thư viện lưu trữ.